Terms and Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Všeobecné obchodné podmienky upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce právne vzťahy medzi firmou Bc.Vladislav Hoľa – Ekofakt, prevádzkovateľom domény www.ekofakt.sk (ďalej len „Predávajúci“) a jeho odberateľmi (ďalej len „Kupujúci“). Kupujúci sú obchodné spoločnosti, živnostníci, združenia, spoločnosti a firmy, ako aj iné osoby, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu, ale na výkon podnikateľskej činnosti. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa prioritne riadia podľa Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho. Ostatné neupravené vzťahy sa riadia podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Všetky dodávky tovaru a služieb a právne vzťahy, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto Všeobecných obchodných podmienok im podliehajú.

Objednaním tovaru, alebo služieb ako aj odberom tovaru, alebo služieb u Predávajúceho Kupujúci prijíma Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho. Týmto aktom vstupujú do platnosti pre všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

I. Všeobecné obchodné podmienky.

1. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.
2. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
3. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
4. Ak bolo dohodnuté zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu, je Kupujúci povinný v dohodnutej dobe, inak včas pred dobou dojednanou na dodanie tovaru, odovzdať predávajúcemu doklady preukazujúce, že zaplatenie kúpnej ceny bolo zabezpečené v súlade so zmluvou. Ak Kupujúci nesplní túto povinnosť, môže Predávajúci odoprieť dodanie tovaru do doby odovzdania týchto dokladov. Ak Kupujúci nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny v dodatočne primeranej lehote určenej Predávajúcim, môže Predávajúci od zmluvy odstúpiť.
5. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru alebo so zaplatením kúpnej ceny v prípadoch, keď sa dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny má uskutočniť súčasne, a Predávajúci má tovar u seba, alebo s ním môže inak nakladať, musí Predávajúci urobiť opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie tovaru. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu Kupujúci neuhradí primerané náklady, ktoré Predávajúcemu pri tom vznikli.
6. Podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho predpokladá, že Predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel, alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá strana nebude mať záujem na plnení Predávajúceho pri takomto porušení zmluvy. Ak nie sú tieto kritériá podstatného porušenia zmluvy splnené, ide o nepodstatné porušenie. V pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy je nepodstatné.
7. Škodou na veci sa rozumie strata, zničenie, poškodenie, alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

II. Nebezpečenstvo škody na tovare

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
2. Ak je Predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru Kupujúcemu, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.
3. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť Predávajúceho odoslať tovar, ale Predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho. Tieto účinky nenastanú, ak Kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

III. Vady tovaru

1. Ak Predávajúci poruší svoju povinnosť podľa čl. I. ods. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, má tovar vady.
Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru, alebo z vyhlásenia Predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.
4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.
5. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

IV. Záruka za akosť

1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
2. Prevzatie záväzku za záruky na akosť vyplýva zo zmluvy. Dĺžka záručnej doby, alebo doba trvanlivosti, alebo použiteľnosti dodaného tovaru môže byť vyznačená na jeho obale. Ak je v zmluve alebo záručnom liste Predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba. Ak nie je uvedená doba trvanlivosti alebo použiteľnosti v zmluve, alebo v záručnom liste, alebo na obale výrobku, platia všeobecné doby trvanlivosti alebo použiteľnosti výrobkov, ktoré sú uvedené v Reklamačných podmienkach Predávajúceho.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je Predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.
4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
5. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých Predávajúci plnil svoj záväzok.

V. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.
2. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a tohto zákona na to, aby Predávajúci mohol dodať tovar. Dodaný tovar je Kupujúci povinný prevziať, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva, že jeho prevzatie môže odmietnuť.
3. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
4. Ak je tovar Predávajúcemu odosielaný, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.
5. Ak Kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

VI. Reklamácia vád

1. Kupujúci je povinný podať správu Predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom, čo:

– Kupujúci vady zistil.
– Kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.

2. Ak si Kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách právo Kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní.

VII. Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy.

1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže Kupujúci:

– požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru,
– požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
– požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
– odstúpiť od zmluvy.

2. Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí Kupujúcemu len, ak ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád, alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
3. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady môže Kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť.
4. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

VIII. Nároky z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy

1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať.

– dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru
– zľavu z kúpnej ceny

2. Ak Kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie vád uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody.
3. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote môže Kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, na čo však musí Predávajúceho vopred upozorniť.
4. Pokiaľ Kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, je Predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť Kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
5. Pri dodaní náhradného tovaru je Predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady Kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.
6. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať tovar bez vád a hodnotu, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

IX. Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy

1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil Predávajúcemu.
2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak Kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:

a) nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobené konaním alebo opomenutím Kupujúceho, alebo
b) k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.
c) pred objavením vád Kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.

3. V prípade uvedenom v ods. 2 bod c) je Kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia prospech.

X. Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Kupujúci a Predávajúci si môžu písomne dojednať, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo pred dobou uvedenou v odseku 1.
3. Pred odovzdaním nadobúda Kupujúci vlastnícke právo k prepravovanému tovaru, keď získa oprávnenie nakladať so zásielkou.

XI. Záverečné ustanovenia

Kupujúci a Predávajúci sa riadia:
1. Zmluvou.
2. V druhom rade Obchodnými podmienkami Predávajúceho.
3. Ak neexistuje úprava v Obchodných podmienkach ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V prípade sporov sa strany pokúsia o dohodu. V prípade, že nedôjde k dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim, spory vzniknuté z kúpnych zmlúv sa budú riadiť právnym poriadkom SR a budú rozhodnuté s konečnou platnosťou v súdnom konaní príslušného súdu na území Slovenskej Republiky.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tento Reklamačný poriadok platí pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu, ale na výkon podnikateľskej činnosti. Reklamačný poriadok upravuje a platí pre všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce právne vzťahy, medzi firmou Bc.Vladislav Hoľa – Ekofakt, prevádzkovateľom domény www.ekofakt.sk (ďalej len „Predávajúci“) a jeho odberateľmi (ďalej len „Kupujúci“). Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti tohto Reklamačného poriadku mu podliehajú. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru, alebo služieb, ako aj odberom tovaru, alebo služieb u Predávajúceho Kupujúci prijíma a akceptuje tento Reklamačný poriadok, ktorý týmto aktom pre neho vstupuje do platnosti.

Predávajúci postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Od momentu prechodu nebezpečenstva škody na tovare z Predávajúceho na Kupujúceho Predávajúci neručí za škody na výrobkoch spôsobené treťou stranou, živelnou udalosťou, alebo vplyvmi vonkajšieho prostredia.
Predávajúci predpokladá u Kupujúcich odbornú a technickú znalosť.
Predávajúci neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, nevhodným výberom produktu, nevhodným alebo neodborným používaním výrobkov, prípadne nadmernou záťažou.
Predávajúci predpokladá, že Kupujúci dostatočným spôsobom sprístupní informácie o správnom a bezpečnom používaní výrobkov pre používateľov a obsluhu vodných atrakcií.

Vplyvy vonkajšieho prostredia a opotrebenie výrobkov.

Nafukovacie výrobky a podložky na šmýkanie (ďalej len výrobky) určené na používanie v akvaparkoch sú charakterizované ako spotrebný materiál. Majú svoju dobu prevádzkyschopnosti a životnosti, ktorá je veľmi závislá na spôsobe používania a prevádzky. Akékoľvek zmeny vlastností po uvedení do užívania sú už len prirodzeným prejavom opotrebenia a pôsobenia vonkajších podmienok. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál, dané prostredie a pre danú intenzitu používania sa nepovažuje za vadu výrobku.

Na mieru opotrebenia vplývajú predovšetkým:

– spôsob prevádzkovania a čas prevádzkovania – vhodnosť správneho výberu výrobku pre daný typ zjazdovky

Niektoré zjazdovky majú plynulý dojazd a u niektorých typov zjazdoviek dochádza k prudkým zmenám rýchlosti, prípadne k vyššej záťaži pri dopade do dojazdového bazénu. Sú prípady, že pri dojazde dochádza k prevrhnutiu jazdca do bazénu. Jazdec sa snaží udržať za rúčky a dochádza k ich vysokej záťaži.

– dĺžka styku výrobku s chlórovanou vodou

Chlórové zlúčeniny môžu vplývať na starnutie materiálu. Koncentrácia chlóru je v každom akvaparku a v každom priestore iná. Zníženie opotrebenia pôsobením chlóru sa dá dosiahnuť po skončení dňa opláchnutím výrobkov čistou vodou a rozložením, aby sa vysušili. Rozdielnu životnosť majú výrobky v bazénoch, kde sa používa rozdielna úprava vody. *1)

– dĺžka vystavenia priamemu slnečnému svetlu

K postupnému opotrebovaniu dochádza aj priamym pôsobením UV žiarenia a IR lúčov. Nepoužívané výrobky je preto vhodnejšie skladovať v prístrešku.

– intenzita používania zákazníkmi

Je potrebné používať súčasne viac výrobkov – zníži sa intenzita používania jednotlivých kusov.

– kontakt výrobkov s drsným povrchom

Zákazníci pri prenášaní často ťahajú výrobky za sebou po zemi – betóne, schodoch. Pri jazde dochádza ku kontaktu výrobkov s drsnou časťou, prípadne okrajom bazénu.

Nerešpektovanie Zásad správnej údržby *2), nadmierna záťaž, dĺžka vystavenia priamemu slnečnému žiareniu, zloženie vody a dĺžka pôsobenia chlóru má za následok podstatné zníženie životnosti výrobku.

Opotrebením dochádza k oslabeniu výrobkov na najtenších miestach, prípadne na najviac zaťažovaných miestach. Najexponovanejšie miesta nafukovacích výrobkov sú v okolí zvarov, kde dochádza vplyvom opotrebenia a hlavne vplyvu chlóru k netesnostiam. Najviac zaťažované miesta podložiek na šmýkanie s rúčkami sú práve miesta uchytenia rúčok. Spojenie pevného materiálu, ktorým je rúčka a pružného materiálu, ktorým je pena, sa pôsobením vonkajších vplyvov opotrebuje.

Pre prípad predratia, alebo prederavenia produktov, alebo vzniku netesností opotrebovaním dodávame k štandardným nafukovacím produktom v balení opravnú lepiacu sadu.

Dĺžka záruky za akosť alebo použiteľnosť.
S výnimkou prípadov, kde je to dohodnuté v zmluve, alebo vyznačené na výrobku, nie je možné vzhľadom na rôznorodosť vplyvov vonkajšieho prostredia v akvaparkoch pre dodávaný tovar na profesionálne používanie stanoviť určitú dobu, počas ktorej bude tovar spôsobilý na použitie, alebo si zachová obvyklé vlastnosti, alebo stanoviť čas opotrebovania.

Výrobky s predĺženou životnosťou.
Na nafukovacie výrobky s predĺženou životnosťou s prekrytými zosilnenými zvarmi poskytujeme záruku na tesnosť zvarov v dĺžke 120 dní.

Nezriedka však aj naše štandardné produkty pri správnom ošetrovaní a nižšej miere opotrebenia vydržia 1 až 2 sezóny.

*2) Zásady správnej údržby a používania dôležité pre zníženie pôsobenia vonkajších vplyvov, zabezpečenie spomalenia opotrebenia výrobkov a dosiahnutie vyššej životnosti :
– Výrobky je potrebné denne po použití zbaviť zbytkov chlóru (chlórových solí) – opláchnutím čistou vodou a následným vysušením.
– Nepoužívané výrobky je potrebné chrániť pred vplyvmi vonkajšieho prostredia – minimalizovať pôsobenie UV lúčov a IR žiarenia.
– Správne nahustiť výrobky. Výrobky nahustené v chladnom prostredí a prenesené na slnko sa rozohrejú, čím dôjde k zvýšeniu tlaku a zväčšia svoj objem.
– Zabezpečiť, aby zákazníci, ktorí prenášajú tieto výrobky ich neťahali po zemi, schodoch, hranách. Betónové chodníky, schody, okraje bazénov, poškodzujú pri trení povrch výrobkov. Pokiaľ je to možné, na transport výrobkov používať výťahy. V prevádzkach, kde sa nepoužívajú výťahy pre transport výrobkov na začiatok zjazdoviek zvyšuje sa opotrebovanie produktov a zároveň sa niekoľkonásobne zníži ich životnosť.

*1) Najznámejšie spôsoby úpravy vody v bazénoch
– soľná úprava vody (solenie)
– soľná elektrolýza
– plynný chlór
– chlórnan vápenatý
– chlórnan sodný
– UV žiarenie (plus chémia) kde spotreba chémie môže klesnúť až 10 násobne
– Dezinfekcia ozónom (ozonizácia)
– kyslíková chémia
Okrem typu úpravy vody má vplyv na opotrebenie výrobkov aj hodnota PH vodného prostredia.

Platnosť: od 1.januára 2019