Incoterms 2010

Incoterms (z anglického International Commercial Terms) je súbor medzinárodných pravidiel pre výklad najviac bežne používaných obchodných doložiek v zahraničnom obchode.

Incoterms vznikli v roku 1936 v Paríži., Medzinárodná obchodná komora ich vydala za účelom odstránenia problémov spojených s rozdielnosťou obchodných zákonníkov rôznych krajín. Pretože medzinárodný obchod prechádzal veľkými zmenami, boli v rokoch 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 a v roku 2010 Incoterms postupne upravované až do dnešnej podoby.

Dňom 1. januára 2011 vstúpilo do platnosti ôsme vydanie, Incoterms 2010. Zmeny sa týkajú všetkých piatich podmienok doposiaľ uvedených v oddieli D, ktoré sú zastarané a sú nahradené nasledujúcimi troma podmienkami: DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place) a DDP(Delivered Duty Paid). Nové podmienky sa vzťahujú na všetky spôsoby prepravy.

Zaoberajú sa vzťahmi vyplývajúcimi z kúpnej zmluvy, povinnosťami pri colnom odbavení, balení tovaru, či preberaní dodávky. napriek tomu že Incoterms boli vždy určené pre medzinárodný obchod, niekedy sa používajú aj v rámci vnútroštátnych obchodných zmlúv.

Incoterms nemajú povahu právnej normy, záväznými sa stávajú len vtedy pokiaľ sa strany na nich v kúpnej zmluve výslovne odvolajú. Vychádzajú zo zásady určovania minimálnych povinností strán. Obchodné strany si môžu v kúpnej zmluve dojednať širší okruh povinností, poprípade stanoviť obmeny či dodatky k výkladu Incoterms. V tomto prípade je treba byť opatrný, aby sa povaha doložky nemenila natoľko, že súd pri prípadnom spore odmietne uznať interpretáciu doložky v súvislosti s Incoterms.

Doložky Incoterms

Od roku 2000 mali Incoterms 13 doložiek, delili sa do štyroch kategórií. Od 1.1.2011 platí nová verzia Incoterms obsahujúca len 11 doložiek a 2 kategórie pre podmienky použiteľné pre všetky druhy prepravy a podmienky použiteľné len pre námornú prepravu.

Základom pre správne pochopenie Incoterms je rozlíšenie okamihu prechodu výdavkov a rizík z predávajúceho na kupujúceho:

 • ­prechod výdavkov a rizík pri odoslaní tovaru – výdavky a riziká spojené s prepravou znáša hlavne kupujúci
 • ­prechod výdavkov a rizík pri dodaní tovaru – výdavky a riziká spojené s prepravou znáša hlavne predávajúci

Skupina E

Tovar je odvezený kupujúcim priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci za tovar zodpovedá od momentu prevzatia.

 • EXW (Ex Works) – zo závodu (dojednané miesto)

Jedinou zodpovednosťou predávajúceho je dať tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojom závode. Predávajúci nie je zodpovedný za nakládku tovaru na dopravný prostriedok, ktorý zabezpečil kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci nesie všetky výdavky a riziká spojené s prepravou tovaru z tohto miesta až do miesta určenia. Táto doložka predstavuje minimálny záväzok predávajúceho. Táto doložka by nemala byť použitá v prípade, že kupujúci nemôže zariadiť priamo alebo nepriamo vývozné formality. V týchto prípadoch by sa mala použiť doložka FCA.

Skupina F

Predávajúci je vyzvaný k dodaniu tovaru dopravcovi, ktorého určí kupujúci.

 • FCA (Free Carrier) – vyplatene k dopravcovi (dojednané miesto)

Kupujúci volí miesto dodania dopravcovi. Predávajúci splní svoje povinnosti dodaním tovaru k dispozícii na prepravu v dohodnutom mieste. Náklady a riziká prechádzajú na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru dopravcom.

 • FAS (Free Alongside Ship) – vyplatene k boku lodi (dojednaný prístav nalodenia)

Predávajúci splní svoje povinnosti, akonáhle bol tovar dodaný k boku lodi alebo v člne k boku lodi. Kupujúci určuje loď a nesie všetky riziká a výdavky od tohto okamžiku. Kupujúci je taktiež povinný precliť tovar určený na vývoz.

 • FOB (Free On Board) – vyplatene na loď (dojednaný prístav nalodenia)

Predávajúci je povinný dodať tovar na loď v prístave nalodenia, ktorý bol dojednaný v kúpnej zmluve. Kupujúci vyberá loď a platí ďalšie prepravné. Výdavky a riziká prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho prechodom zábradlím lode. Formality spojené s vývozom zabezpečuje predávajúci.

Skupina C

Predávajúci musí zaistiť prepravnú zmluvu, bez toho aby na sebe prevzal riziko straty či poškodenia tovaru.

 • CFR (Cost and Freight) – výdavky a prepravné vyplatené (dojednaný prístav určenia)

Predávajúci vyberá loď a platí námorné dopravné až do dohodnutého prístavu. Predávajúci zabezpečuje vývozné formality a nesie výdavky spojené s nakládkou tovaru. Riziko straty, alebo poškodenia tovaru, ako aj akéhokoľvek zvýšenia výdavkov prechádza z predávajúceho na kupujúceho chodom zábradlia lodi v prístave nalodenia (ako u FOB).

 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – výdavky, poistenie a prepravné vyplatené (dojednaný prístav určenia)

Je to rovnaká doložka ako CFR, avšak navyše je predávajúci povinný zabezpečiť námorné poistenie proti riziku straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Ide o poistenie podľa podmienok FPA na 110% hodnoty tovaru. Predávajúci hradí poistné.

 • CPT (Carriage Paid To) – preprava vyplatená do … (dojednané miesto určenia)

Predávajúci vyberá dopravcu a hradí výdavky spojené s tovarom a prepravou do dohodnutého miesta určenia. Riziká spojené so stratou alebo poškodením tovaru, rovnako ako riziko zvýšenia výdavkov behom prepravy tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.

 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – preprava a poistenie vyplatené do (dojednané miesto určenia)

Je to rovnaká doložka ako CPT, ale naviac je predávajúci povinný dohodnúť poistenie prepravy proti poškodeniu alebo strate tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvára prepravnú zmluvu, hradí výdavky spojené s prepravou a poistné.

Skupina D

Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.

 • DAP (Delivered At Place) – s dodaním na miesto … Táto podmienka bola zavedená od 1.1.2011

Predávajúci splní svoj záväzok dodaním tovaru k dispozícii kupujúceho v dohodnutom mieste určenia v krajine dovozu bez vykládky, na dopravnom prostriedku. Kupujúci však nesie výdavky a riziká, spojené s dovoznými colnými formalitami, hradí colné poplatky a iné výdavky, spojené s dovozom tovaru (Nahrádza staršiu doložku používanú pre kombinovanú dopravu nad rámec Incoterms FOR – Free on Rail – uvoľnené na vagóne).

 • DAT (Delivered At Terminal) – s dodaním na terminál … Táto podmienka bola zavedená od 1.1.2011

Predávajúci splní svoj záväzok dodaním tovaru k dispozícii kupujúcemu v dohodnutom mieste určenia v krajine dovozu s vykládkou na prekladisku. Kupujúci však nesie výdavky a riziká, spojené s dovoznými colnými formalitami, hradí colné poplatky a iné výdavky, spojené s dovozom tovaru (Nahrádza staršiu doložku používanú pre kombinovanú dopravu nad rámec Incoterms FOP – Free on Place – uvoľnené na prekladisku).

 • DDP (Delivered Duty Paid) – s dodaním, clo vyplatené (dojednané miesto určenia)

Maximálna povinnosť zo strany predávajúceho. Predávajúci nesie výdavky a riziká spojené s tovarom, až do závodu kupujúceho. Pokiaľ nie je určené inak, hradí predávajúci aj vykládku tovaru.